مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش

مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش

دریافت

مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 180 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 128 مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش در 128 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 17,600 تومان مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش در 128 صفحه ورد قابل ویرایش تاثیر زمان تمرین ( صبح و عصر ) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار فهرست مطالبفصل اول- طرح پژوهش ??-?? مقدمه ??-?? بیان مساله ???-?? ضرورت پژوهش ???-?? هدفهای پژوهش ???-?-?? هدف کلی ???-?-?? هدفهای ویژه ???-? . فرضیه های پژوهش ???-? . محدودیتهای پژوهش ???-?-?? محدودیتهای محقق خواسته ???-?-?? محدودیتهای خارج از کنترل محقق ???-?? تعریف واژه های عملیاتی ??فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش ???-?? مقدمه ???-?? مبانی نظری ???-?-?? تعریف دستگاه ایمنی ???-?-?? نمای کلی دستگاه ایمنی ???-?-?? وظایف دستگاه ایمنی ???-?-?? ایمونوگلوبولین و آنتی بادی ???-?-?? تغذیه و دستگاه ایمنی ???-?-?? تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول ???-?-?? ایمنی ذاتی و اکتسابی ???-?-?? انواع ایمنی اکتسابی ???-?-?? عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ???-?-??? سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسیفوقانی ورزشکاران ???-?-??? ریتم شبانه روزی ???-?-??? سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون ???-?-??? آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون ???-?-??? سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول ???-?-??? آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول ???-?? پیشینه پژوهش ???-?-?? پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها ???-?-?? پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید ???-?-?? پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول ???-?-?? پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی وکوتاه مدت شدید ???-?? نتیجه گیری ??فصل سوم- روش شناسی پژوهش ???-?? مقدمه ???-? . روش پژوهش ???-?? جامعه و نمونه آماری ???-?-?? متغیر مستقل ???-?-?? متغیرهای وابسته ???-?? روشهای جمع آوری اطلاعات ???-?-?? وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها ???-?-?? روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی ???-?-?? روش اجرای پروتکل پژوهش ???-?? روش سنجش متغیرهای وابسته ???-?? روش آماری ??فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها ???-?? مقدمه ???-?? تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها ???-?? آزمون فرضیه های پژوهش ???-?-?? آزمون فرضیه اول ???-?-?? آزمون فرضیه دوم ???-?-?? آزمون فرضیه سوم ???-?-?? آزمون فرضیه چهارم ???-?-?? آزمون فرضیه پنجم ??فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری ???-?? مقدمه ???-?? خلاصه ???-?? بحث و نتیجه گیری ???-?-?? بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها ???-?-?? بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول ???-?? نتیجه گیری ????-?? پیشنهادها ???منابع ???پیوستها ???پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی ???اطلاعیه تحقیق ورزشی ???خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح ???خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر ???روش اندازه گیری متغیرهای وابسته ???چکیده انگلیسیصفحه عنوان انگلیسی    1.        محمد جواد پور وقار، دانشگاه کاشان    2.       دکتر عباسعلی گائینی ، دانشیار دانشگاه تهران    3.       دکتر زریچهر وکیلی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان    4.       دکتر علی اصغر رواسی ، استادیار دانشگاه تهران      5.       دکتر محمد رضا کردی ، استادیار دانشگاه تهران    6.       داریوش شیخ الاسلام وطنی ، دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه کردستانچکیده :هدف این مقاله بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی پسر به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n  ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n  ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن =   24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این تحقیق تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.مقدمه :توجه به عامل مهم درونی موسوم به ساعت زیستی[1] و تاثیر آن بر وضعیت فیزیولوژیک و در نتیجه بر عملکرد بدنی به ویژه در اوقات مختلف شبانه روز ضروری است. یافته های اخیر علم زیست شناسی زمانی[2] ( شناخت تأثیرات زمان بر متغیرهای فیزیولوژیک ) نشان می دهد بدن انسان در طول شبانه روز متحمل تغییرات زیادی می شود و در هر ساعت توانایی خاصی دارد ( 14 ).  ریلی[3] و همکارانش ( 2000 ) نشان دادند که زمان عکس العمل ساده ، قدرت عضلانی ، توان بی هوازی و میزان انعطاف پذیری ، عصر هنگام ( در مقایسه با صبح هنگام ) برتری معنی داری  دارد ، که احتمالا ناشی از بیشتر بودن دمای بدن و ترشحات هورمونی در بعد از ظهر است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه تغییرات ایمونوگلوبولینها و نیز پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول در ساعـــات مختلف روز و تحت یک فعالیت ورزشی تداومی ( هوازی ) انجام گرفت . ایمونوگلوبولینها از اجزای دستگاه ایمنی هستند که از لنفوسیتهای  B تولید شده و در سرم خون و مایعات بافتی پستانداران یافت می شوند ( 1 ). استرس از عوامل محرک دستگاه ایمنی است و فعالیت بدنی می تواند به عنوان یک عامل فشار آفرین به تغییراتی  در این دستگاه منجر شود. از سوی دیگر ، ترشح هورمون کورتیزول نیز در شرایط استراس زا ( تأثیرات محیطی ، فشار هیجانی ، فعالیت ورزشی ، آسیب ، عفونت و … ) افزایش می یابد ، لذا هورمون سازگاری یا فشاری می گویند ( 2 ) . میزان ترشح عامل آزاد کننده کورتیکو تروپین ( CRH ) و کورتیزول در اوایل صبح زیاد و در اواخر عصر یا غروب کم می شود. این امر ناشی از تغییرات دوره ای 24 ساعته در پیامهای صادره از هیپوتالاموس است که موجب تغییر ترشح کورتیزول می شود ( 4 ). در طرف مقابل ، هورمون تستوسترون به عنوان خنثی کننده اثر متقابل کورتیزول هنگام فعالیت بدنی شناخته شده است. تستوسترون در ابتدای تمرینهای ورزشی طولانی مدت افزایش و با ادامه یافتن فعالیت کاهش می یابد. این تطابق ایندوکرینی باعث تنظیم فعالیت عضله و تحریک گلیکوژنولیز و تسهیل فرآیند گلوکونئوژنز می شود( 6 ). در بسیاری از مطالعات انجام گرفته تأثیر فعالیتهای بدنی گوناگون بر ترشح هورمونها و ایمونوگلوبولینها بررسی شده است ( 7 ، 12 ، 3 ، 4 ، 18 ). گلنترو[4] ( 2002 ) ، در مطالعه ای نشان داد فعالیت ورزشی شدید میزان ایمونوگلوبولینها را کاهش داده و بدن را در معرض آسیب به ویژه آسیب مجاری تنفسی فوقانی قرار می دهد در حالی که فعالیت بدنی با شدت متوسط باعث افزایش میزان IgA شده و خطر ابتلا به عفونت را کاهش می دهد ( 9 ). در پژوهش دیگری که توسط نایمن[5] و همکارانش ( 2005 )  انجام شد ، تأثیر 30 دقیقه پیاده روی بر غلظت کورتیزول و IgA  بزاقی مطالعه شد ( 11 ). نتیجه تحقیق نشان داد علیرغم افزایش 11 درصدی اکسیژن مصرفی ، تغییر معنی داری در مقادیر IgA و کورتیزول مشاهده نشده است. در ارتباط با تأثیر زمان فعالیت ورزشی در طول شبانه روز بر متغیرهای فیزیولوژیکی مانند ترشح هورمونها و مقدار ایمونوگلوبولینها ، تحقیقات کم و عمدتا پراکنده ای انجام شده است ، که بعضا نتایج آنها ضد و نقیض است. بـــــــرای مثال ، دشنز[6] ( 1998 ) تأثیر فعالیت بدنی و ریتم شبانه روزی را بر پاسخ های فیزیولوژیکی در 10 مرد سالم مورد مطالعه قـــرار داد ( 6 ). هر چند نتایج تحقیق وی نمایانگر تأثیرات فعالیت ورزشی بر تحریک هورمونهای استروئیدی بود ، ولی با تغییر ساعت تمرین ، تغییرات معنی داری در مقادیر هورمونهای تستوسترون و کورتیزول مشاهده نکرد ( هر چند که مقادیر هورمونهای تستوسترون و کورتیزول در ساعت 8 صبح نسبت به ساعت 20 در بالاترین سطح ممکن قرار داشتند ).      این در حالی است که برد[7] ( 2004) ، تأثیر فعالیت ورزشی تمرینهای با وزنه با 75 درصد یک تکرار پیشینه را در دو زمان متفاوت ( 6 صبح و 8 شب ) مطالعه و به این نتیجه رسید که انجام فعالیت ورزشی در عصر هنگام در مقایسه با صبح هنگام باعث کاهش معنی دار غلظت کورتیزول و افزایش نسبت تستوسترون به کورتیزول شده است (15). در پژوهش دیگری ، دیمیتریو[8] و همکارانش ( 2002 ) تأثیر زمان فعالیت در روز را بر تغییرات کورتیزول و IgA در 14 شناگر مرد بررسی کردند. فعالیت ورزشی آنها شامل 400 × 5 متر شنای کرال سینه با 85 درصد بهترین رکورد هر شناگر بود. آزمودنیها در روز اول آزمایش ، ساعت 6 صبح و در روزهای بعد ساعت 18 ، همان فعالیت را انجام دادند. نتیجه تحقیق نشان داد که میزان ترشح کورتیزول در ساعتهای  مختلف روز متفاوت است ولی زمانهای مختلف تمرینی در طول روز بر مقادیر IgA تأثیری نداشته است (7). در طرف مقابل ، تزای[9] ( 2004 ) در مطالعه ای تأثیر تمرین بر میزان ترشح IgA را در ساعتهای مختلف روز متفاوت دانست ( 18 ). وی تأثیر 2 ساعت فعالیت رکاب زنی با شدت 60 درصد Vo2 max را که در ساعتهای 9 صبح و 2 بعد از ظهر انجام شده بود ، مطالعه و به این نتیجه رسید که تغییرات شبانه روزی در غلظت IgA وجود دارد ، به طوری که افزایش غلظت IgA ناشی از تمرین ، در صبح هنگام زیاد و در عصر هنگام کم شده بود. وی همچنین خاطر نشان کرد تمرین ( در هر ساعتی از وز ) باعث کاهش بزاق و افزایش غلظت IgA بزاقی می شود. در هر صورت ، سه ساعت استراحت پس از تمرین زمان مناسبی برای تغییر مجدد این شرایط و برگشت به حالت اولیه است . با وجود این ، هنوز معلوم نیست زمان روز دقیقا چه تأثیری بر غلظت کورتیزول و تستوسترون خواهد داشت و آیا تغییرات احتمالی آنها بر شاخصهای ایمنی هومورال یعنی  Ig ها تأثیر دارد یا خیر .      بنابر این ، تحقیق حاضر با این هدف انجام شده تا تأثیر 16 جلسه دوی تداومی فزاینده در دو زمان متفاوت ( صبح و عصر ) بر متغیرهایی مانند مقادیر سرمی ایمونوگلوبولینهای IgM  IgGوIgA و نیز ترشح هورمونهای کورتیزول و تستوسترون به صورت یک جا مطالعه کند تا به سهم خود به رفع تناقضات و ابهامات موجود بپردازد.روش شناسیدر این تحقیق که از نوع نیمه تجربی است ، تأثیر 16 جلسه دوی تداومی فزاینده صبح هنگام و عصر هنگام ، بر میزان پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول ، Vo2 max ، و نیز مقادیر ایمونوگلوبولینهای سرمیIgA,IgM و IgG  مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پسر دانشگاه کاشان تشکیل می دهند که از این بین 28 نفر به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه تمرینی صبح ( 14 = n ، سن = 1/16 ± 5/19 سال ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگرم و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و عصر ( 14 = n سن =24/1±8/19 سال ، وزن = 4/8  ± 8/63 کیلوگرم و زمان تمرین = 30 : 16 دقیقه ) به صورت تصادفی قرا گرفتند.1-1.    مقدمهتوجه به ایمونولوژی و ورزش در اثر علاقه و نیاز جامعه به ارتقاء سلامتی به وجود آمده است . در حال حاضر پذیرفته شده است که عدم فعالیت بدنی عامل خطر زای مهمی برای ابتلاء به بیماریها است. ظاهرا تمرینهای ورزشی متوسط و منظم ، یک راهکار اساسی برای جلوگیری از برخی بیماریها است. سیستم ایمنی به طور نزدیکی در بعضی از بیماریها درگیر می شود، لذا علاقه به مطالعه پاسخهای ایمنی به ورزش به منظور شناخت آثار ورزش به پیشرفت بیماریها به وجود آمده است. سیستمهای عصبی و هورمونی در برخی مولکولهای پیام رسان مثل سایتوکاینها[1] شریک هستند ( 2 ) . محیط اطراف ما ، انواع متنوعی از میکروب های عفونت زا ، ویروس ها ، باکتری ها ، قارچ ها ، پروتوزوآها و انگل های پر سلولی را در بر دارد. این میکروب ها می توانند ایجاد بیماری کنند. و اگر به صورت غیر کنترل شده تکثیر یابند، گاه قادر خواهند بود میزبان  خود را از بین ببرند . اکثر عفونت ها در افراد طبیعی دوره کوتاهی دارند و آسیب دائمی مختصری باقی می گذارند . این وضعیت مرهون سیستم ایمنی است که با عوامل عفونی مبارزه می کند ( 2 ) . به علت اینکه میکروارگانیسم از راه های مختلف وارد بدن می شوند، انواع بسیار متنوعی از پاسخ های ایمنی به منظور مبارزه با هر نوع عفونت ضرورت دارد. در گام نخست ، سیستم های دفاعی خارجی بدن به عنوان سد موثری برای اکثر میکروارگانیسم ها محسوب می شوند. تنها تعداد اندکی از عوامل عفونی قادر هستند از پوست سالم  نفوذ کنند ( 4 ).استرس به عنوان عامل تحریک کننده عملکرد ایمنی شناخته شده است. ممکن است ورزش مدل مناسبی برای مطالعه نحوه تطابق با استرس باشد ، زیرا ورزش به آسانی اندازه گیری شده و به میزان زیادی قابل تکرار است ، به علاوه حالتهای تکراری ( مثل تمرین ورزشی ) موجب تطابق های هورمونی و فیزیولوژیکی می شوند ( 2 ) .          عقیده بر این است که سیستم ایمنی[2]به عنوان ابزاری جهت باز شناسی سلولهای خودی از مواد بیگانه و حفظ هموستازی[3] بدن تکامل پیدا کرده است . توانایی های بدن برای بازشناسی عوامل بی شمار مهاجم و مبارزه با آنها فوق العاده پیچیده است. در واقع تمام پاسخهای دفاعی بدن بر علیه مولکولهای بیگانه و نو ظهور ، در سیستم ایمنی به وقوع می پیوندد (2).          اسمیت[4] و همکارانش (3 )، گزارش کرده اند غلظت ایمونوگلوبولینهای موجود در خون ورزشکاران پس از فعالیت ورزشی ، در حد مقادیر استراحتی ثابت می ماند و یا فقط اندکی افزایش می یابند. پس از دویدن مسافت 18 مایل (8/28کیلومتر ) و 13 مایل ( 21 کیلومتر ) ، در مقایسه با مقادیر استراحتی تغییری در ایمونوگلوبولینهای دوندگان مرد استقامتی بلافاصله یا حتی پس از گذشت 24 ساعت از فعالیت ورزشی دیده نشده است. همین نتایج در دوچرخه سواران پس از یک جلسه فعالیت ورزشی دو ساعته گزارش شده است. از طرف دیگر تغییرات حاصل شده ناشی از فعالیت های شدید بدنی ممکن است تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و حتی فعالیت ملایم نیز ممکن است باعث تحریک معنی داری در تغییر سیستم ایمنی برای چندین ساعت شود. ورزشکاران را نمی توان به آسانی وادار کرد تا از برنامه تمرینی روزانه خود حتی برای یک روز دست بردارند به همین دلیل حالت استراحت واقعی نیز بدست نمی آید و از مدلهای حیوانی استفاده می کنند ( 87 ) .            اغلب ، اجزاء سیستم ایمنی نشان دهنده تغییرات ریتمیک هستند . گلسون[5] و همکارانش (5)، تغییرات غلظت روزمره در IgA بزاقی را نشان دادند. آنها غلطت IgA بزاقی را در ساعت هشت صبح در بالاترین میزان و بعد از آن در صبح هنگام کاهش یافته و در ساعت 12 ظهر ثابت بدست آوردند. این یافته توسط مطالعات دیمتر[6] و همکارانش (28) تائید شد و مشخص شد که تفاوت معنی داری در غلظت IgA بزاقی ، میزان IgA ترشحی و میزان جریان بزاق در ساعت شش صبح در مقایسه با ساعت 18 وجود دارد.          ایمنی مخاطی اولین خط دفاعی بدن بر علیه آسیب دستگاه تنفسی فوقانی[7] (URTI) می باشد. تغییرات در غلظت ایمونوگلوبولین بزاقی در پاسخ به دوره های تمرینی شدید اتفاق می افتد (34 ) با هدف بررسی تغییرات ایمونوگلوبولین ها در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار لی نن فرنسیس[8] و همکارانش (59) تعداد 14 شناگر زبده و 21 فرد فعال و 18 فرد غیر فعال را در یک دوره 30 روزه کنترل نمودند. شناگران هفته ای 20 ساعت تمرین می کردند، افراد فعال 3 الی 10 ساعت در هفته به فعالیت های مختلف ورزشی می پرداختند و افراد غیر فعال 1 الی 3 ساعت فعالیت متوسطی را انجام می دادند از افراد شرکت کننده مجموعا 12 بار نمونه بزاق گرفته شد و IgA ،IgA  ،IgM  بزاقی اندازه گیری شد. شناگران ورزیده در مقایسه با افراد فعال و غیر فعال دارای غلظت IgA بزاقی بیشتر و تغییر پذیری بیشتر در غلظت IgA نسبت به دو گروه دیگر بودند. تغییر پذیری در IgA شناگران ، دو برابر گروههای فعال و غیر فعال بود. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد شناگران ماهر دارای غلظت های بزاقی IgA ،IgM و تغیر پذیر در غلظت IgA و IgG بیشتری نسبت به افراد فعال و غیر فعال هستند. تفاوتها در تغییر پذیری پارامترهای ایمنی مخاطی ممکن است دلالت بر متغیرهایی همچون محیط و تاثیرات آب و هوا ، تغذیه و عادات غذایی ، توالی حرکت ، فشارهای روانی و بیان میزان تفاوت در پاسخ سیستم ایمنی در افراد و یا ورزشکاران به عنوان سازگاری به تمرین اتفاق افتاده باشد (59).شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اکثر متغیرهای فیزیولوژیکی و روانی دارای تغییرات دوره ای ( 24 ساعته ) هستند ، و بسیاری از پاسخهای فیزیولوژیکی فعالیت های ورزشی ، متاثر از زمان و ساعت روز می باشند . به هر حال تاثیرات زمان روز ( سیکل شبانه روزی ) بر روی پاسخهای هورمونهای درون ریز سیستم ایمنی نسبت به تمرین به روشنی مشخص نشده است. مطالعات بر روی کورتیزول بزاق ( هورمون نقص سیستم ایمنی ) و IgA ( اولین خط دفاعی بدن بر علیه آسیب مجاری تنفسی فوقانی ) در پاسخ به فعالیت ورزشی دارای ابهامات فراوانی است. اکثر ابهامات ناشی از زمان نمونه برداری و شدت فعالیت ورزشی است . تاثیر ریتم شبانه روزی بر روی نقص سیستم ایمنی ممکن است با دخالت عوامل مختلفی باشد . برای مثال فعالیت ورزشی در صبح هنگام ، استعداد و نقص سیستم ایمنی را در مقایسه با تمرین بعد از ظهر افزایش می دهد. شواهد موجود نشان می دهد ترشح کورتیزول در ابتدای صبح به اوج مقدار خود می رسد و بر عکس مقدار ترشح IgA  بزاقی به حداقل خود در صبح هنگام می رسد (28 ، 76 ) . غدد آدرنال هورمون های استروئیدی خود را به میزان ثابت در طول شبانه روز ترشح نمی کند. یک سیکل شبانه روزی غیر طبیعی هورمونهای آدرنال می تواند به طور معکوس اعمال بحرانی و حیاتی همانند تولید انرژی و سیستم ایمنی در بدن را مختل نماید ( 28 ، 76 ) افرادی که حالت رخوت و سستی در بدن خود احساس می نمایند و در طول شبانه روز خسته به نظر می رسند دارای ترشح غیر طبیعی دوره شبانه روزی هورمون آدرنال هستند ( 76 ) هنگامی که مقادیر کورتیزول بالا می رود سیستم ایمنی که شامل پاسخ ایمنی غشاء مخاطی سرتاسر بدن می شود سرکوب می شود. چون کورتیزول بالا ، غشاء مخاطی بدن ، که شاملIgA ترشحی می شود   را کاهش داده و سرکوب می نماید ( 76 ) .IgA ترشحی ، سیستم ایمنی را علیه باکتریها ، ویروسها ، سموم و … را محافظت می کند. همچنانکه افزایش کورتیزول باعث عفونت می شود کاهش آن نیز می تواند سیستم ایمنی را به مخاطره اندازد ( 28 ، 76 ، 3 ). هنگام خواب نیز مقدار مشخصی کورتیزول  مورد نیاز می باشد افزایش کورتیزول هنگام خواب دوره خواب را مختل می کند ( 76 ) . در صورت وقوع هر نوع استرسی ، نظم ترشح شبانه روزی کورتیزول مختل شده و غلظت آن در پلاسما به حد بسیار زیادی افزایش می یابد. مهمترین اثر کورتیزول مقاومت بدن در مواقع استرس و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حیات است که مکانیزم مشخص آن هنوز شناخته نشده است . ( 3 )، تغییرپذیری قابل ملاحظه ای در پاسخ کورتیزول به ورزش وجود دارد که به عوامل بسیاری از جمله شدت و مدت ورزش ، سطح آمادگی جسمانی فرد ، کیفیت تغذیه ای و حتی ریتم شبانه روزی وابسته است . به رغم چند نتیجه مخالف ، اکثر پژوهشها نشان می دهد که ترشح کورتیزول با شدت ورزش افزایش می یابد. در این ارتباط در سال 1965 پژوهشگرانی به رهبری کورنیل[9] ، کاهشی در غلظت کورتیزول پلاسما در جریان ورزشی با شدت متوسط و کوتاه زمان بدست آوردند. همین نکته در سال 1969 توسط ریموند[10] و همکارانش گزارش گردید . محققان دیگر بنامهای  دیویس[11] و فیو[12] در سال 1973 به روشنی نشان دادند که شدت ورزش در تعیین پاسخ کورتیزول حائز اهمیت است. آنها افرادی را در فعالیتهای یک ساعته و با شدت های گوناگون از 40 تا 80% Vo2 max مورد مطالعه و بررسی قرار دادند، این افراد زمانی که با شدت 40% Vo2 max به ورزش پرداختند ، کورتیزول پلاسمای آنها حتی بیشتر از یک بار کاهش یافت ، در حالی که با افزایش شدت ورزش تا 80% Vo2 max پاسخ کورتیزول معکوس شد و غلظت آن در پلاسما افزایش یافت. در پژوهشی دیگر زمانی که شدت ورزش از 60% Vo2 max فراتر می رفت ( و از دید آزمودنیها پنهان نگاه داشته می شد ) ، غلظت کورتیزول اندازه گیری شد. در این آزمودنیها با گذشته شدت ورزش از 60% Vo2 max، غلظت کورتیزول پلاسما افزایش یافت ، در حالیکه در شدتهای زیر 60% Vo2 max ، غلظت کورتیزول کاهش یافت (3،2 ).سطوح بیشنیه کورتیزول پلاسما بدنبال ورزش دراز مدت ، از جمله در دوندگان ماراتن ، مشاهده شده است. حتی در مقادیر کاری کمتر ( سبک ) ، اگر دوره ورزش به اندازه کافی طولانی باشد ، کورتیزول پلاسما افزایش می یابد. اهمیت مدت ورزش به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر پاسخ کورتیزول توسط بونن[13] مطرح گردید. او خاطر نشان ساخت که دفع ادراری کورتیزول بدنبال ورزش با شدت 76% vo2 max ، در مدت 10 دقیقه ، تغییر نمی کند و هنگامی که مدت ورزش تا 30 دقیقه ادامه یابد ، سطح کورتیزول پلاسما نیز در حدود دو برابر افزایش پیدا می کند. ساتن[14] و همکارانش هم بالاترین سطح کورتیزول را متعاقب یک دو ماراتن در 11 مورد گزارش کردند ( 3 ) .      افزایش ترشح اپی نفرین و کورتیزول با توجه به ظرفیت تمرینی افراد ، تابع شدت تمرین است . ( 3 ، 2 ) . تفاوتهای فردی در پاسخ گلوکو کورتیکوئیدها[15] به تمرین مخصوصا در افرادی که خوب تمرین می کنند تاثیر بیشتری دارد ، چون کورتیزول فقط در حین تمرینهای سخت آزاد می شود. در تمرینهای ورزشی کورتیزول به میزان مشخصی از تمرین و اپی نفرین به میزان پائین تمرین پاسخ می دهند . سطح اپی نفرین در حین تمرین سریعا بالا می رود و سریعا به سطح اولیه بر می گردد( با 30 دقیقه تمرین ) ، در حالی که کورتیزول ، قبل از افزایش ابتدا یک دوره مکث را نشان می دهد و بعد از اتمام تمرین ، افزایش آن ادامه می یابد و یا در سطح بالاتر باقی می ماند. ( 2 ). علاوه بر این ، هورمون کورتیزول دارای تغییرات روزانه است ( 2 ، 28 ، 76 ، 3 ، 82 ، 6 ، 67 ) . در مطالعات مربوط به ورزش معمولا در مورد اندازه گیری تغییرات روزانه هورمونها ، گروه شاهد غیر ورزشکار در نظر گرفته نمی شود. و نسبت ترشح هر یک از این هورمونها به شدت و مدت تمرین و زمان نمونه گیری خون بستگی دارد ( ، 8 ، 3 ، 82 ، 6 ، 27 ، 7، 44، 55 ، 66 ). هورمونهای مختلفی همچون کورتیزول نشان دهنده تنظیم و تعدیل عدم سازگاری است که منجر به تخریب اجرا و ظهور خستگی می شود. با این وجود اطلاعات بدست آمده ضد نقیض است . مشخصا ، میزان کورتیزول استراحتی بالا، در دوندگانی که بیش تمرینی داشته اند بدست آمد که این دوندگان رکورد خوبی بدست نیاوردند. با این وجود کاهش و یا افزایش در مقادیر کورتیزول پلاسما در ورزشکارانی که اجرای ثابتی داشته اند نیز مشاهده شده است ( 29 ). از دلایل تناقض میان مقادیر کورتیزول بزاقی و کورتیزول پلاسمایی و اثرات آن بر اجرای فعالیت های بدنی این است که غلظت های کورتیزول پلاسمایی و یا بزاقی عامل تعیین کننده اساسی بر روی بافتهای هدف نمی باشد ، و هر یک از این دو، اثر تعیین کننده و متفاوتی از یکدیگر بر روی بافت هدف ندارد به همین دلیل برای اجرای ورزشی اثر مشابهی برای اندازه گیری دارند( 29 ). قیمت فایل فقط 17,600 تومان برچسب ها : تحقیق بررسی ایمونولوژی و ورزش , پژوهش بررسی ایمونولوژی و ورزش , مقاله بررسی ایمونولوژی و ورزش , دانلود تحقیق بررسی ایمونولوژی و ورزش , پایان نامه بررسی ایمونولوژی و ورزش , بررسی ایمونولوژی و ورزش , ایمونولوژی , ورزش , ریتم شبانه روزی , ایمونوگلوبولین , تستوسترون , کورتیزول , دوی هوازی تداومی

 • پاورپوینت معماری دوره ساسانیان

  پاورپوینت معماری دوره ساسانیان دریافت پاورپوینت معماری دوره ساسانیان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 325 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 معماری ساسانیاناردشیر ساسانیهنر حجاری و کتیبه نویسی طاق بستان صحنه تاج ستانیطاق کسری قیمت فایل فقط…

 • مدیریت خطر (ریسک) در سیستم‌های سلامت

  مدیریت خطر (ریسک) در سیستم‌های سلامت دریافت مدیریت خطر (ریسک) در سیستم‌های سلامت دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 395 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 پاورپوینت مدیریت خطر (ریسک) در سیستم‌های سلامت رشته مدیریت بیمارستان در…

 • مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک

  مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک دریافت مقاله درباره آزمكانیك خاك موضوع: آزمایش دانه بندی خاک دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 103 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود مقاله درباره ازمکانیک خاک موضوع…

 • دانلود فولاد های تند بر 11 ص

  دانلود فولاد های تند بر 11 ص دریافت دانلود فولاد های تند بر 11 ص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود فولاد های تند بر 11 ص تحقیق فولاد های…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانیefqm

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانیefqm دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانیefqm دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 210 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری جلد اول تالیف دکتر شباهنگ با موضوع مقدمه ای بر تئوری حسابداری

  پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری جلد اول تالیف دکتر شباهنگ با موضوع مقدمه ای بر تئوری حسابداری دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری جلد اول تالیف دکتر شباهنگ با موضوع مقدمه ای بر تئوری حسابداری دسته: حسابداری بازدید:…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت سازمانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت سازمانی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت سازمانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت سازمانی دسته بندی مدیریت بازدید ها 215 فرمت فایل doc حجم فایل 68 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 44 29,700 تومان توضیحات:…

 • استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

  استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان دریافت استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 368 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع…

 • بررسی حل معادلات عددی دیفرانسیل

  بررسی حل معادلات عددی دیفرانسیل دریافت بررسی حل معادلات عددی دیفرانسیل بررسی حل معادلات عددی دیفرانسیل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 124 فرمت فایل docx حجم فایل 89 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 217 15,400 تومان بررسی حل معادلات…

 • پاورپوینت تولید مثل

  پاورپوینت تولید مثل دریافت پاورپوینت تولید مثل دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3181 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 دانلود پاورپوینت تولید مثل بررسی تولید مثل پاورپوینت جامع و کامل تولید مثل کاملترین پاورپوینت تولید مثل پکیج…

 • دانلود پاورپوینت تایپ كتاب حقوق

  دانلود پاورپوینت تایپ كتاب حقوق دریافت دانلود پاورپوینت تایپ كتاب حقوق دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4726 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 نظام حقوقی زن مجموعه گزاره هایی كند می توان آن را « نكه یا…

 • طرح درس های روزانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

  طرح درس های روزانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دریافت طرح درس های روزانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دسته: جزوه های درسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 441 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 طرح درس های روزانه…

 • پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

  پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) دریافت پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28 سؤالی GHQ ( دارای 13 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 96 فرمت فایل doc حجم فایل 58 کیلو بایت…

 • تحقیق در مورد مادربورد

  تحقیق در مورد مادربورد دریافت تحقیق در مورد مادربورد دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مقدمه مادربورد شامل قطعات اساسی كامپیوتر است، یا به عبارت دیگر، كلیه قطعات كامپیوتر…

 • مقاله بررسی میزان آدنوزین تری فسفات در اسپرم مولدین ماهی كفال در شرایط مختلف

  مقاله بررسی میزان آدنوزین تری فسفات در اسپرم مولدین ماهی كفال در شرایط مختلف دریافت مقاله بررسی میزان آدنوزین تری فسفات در اسپرم مولدین ماهی كفال در شرایط مختلف دسته: شیلات بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 365 کیلوبایت…

 • پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تالیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی

  پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تالیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی دریافت پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تالیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت…

 • جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook

  جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook دریافت جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5489 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود جواب تمرینات کتاب ۳ American…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار حسن الوداری با موضوع اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش

  پاورپوینت فصل پنجم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار حسن الوداری با موضوع اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار حسن الوداری با موضوع اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی…

 • طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری

  طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری دریافت طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه كارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات دسته بندی…

 • تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سلامت روانی دربین دانش آموزان دختر وپسر

  تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سلامت روانی دربین دانش آموزان دختر وپسر دریافت تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سلامت روانی دربین دانش آموزان دختر وپسر زندگی آدمی ازبدوتولد تامرگ مجموعه مبارزات باطبیعت است منتهی درهرمرحله ای…

 • تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش

  تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش دریافت تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش در 37 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 75 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه…

 • مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی

  مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی دریافت مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل:…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری دسته بندی مدیریت بازدید ها 174 فرمت فایل doc حجم فایل 47 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46…

 • پاورپوینت لیشمانیوز

  پاورپوینت لیشمانیوز دریافت پاورپوینت لیشمانیوز دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2234 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 فایل پاورپوینت با موضوع بررسی بیماری لیشمانیوز در حجم 98 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 16,500 تومان بخشی از…

 • طراحی سه بعدی با اتوکد

  طراحی سه بعدی با اتوکد دریافت طراحی سه بعدی با اتوکد دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 10666 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح سه بعدی ساختمان در اتوکد قیمت فایل فقط 7,700 تومان این محصول طرح…

 • پرورش کاهو در باغچه خانه

  پرورش کاهو در باغچه خانه دریافت پرورش کاهو در باغچه خانه دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 کاهوهای ترد غالبا مشهورترین نوع کاهو از چهار نوع کاهو هستند خصوصیات…

 • پاورپوینت فرایندهای هیدرولوژیکی

  پاورپوینت فرایندهای هیدرولوژیکی دریافت پاورپوینت فرایندهای هیدرولوژیکی دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 10000 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 دانلود پاورپوینت با موضوع فرایند های هیدرولوژیکی، در قالب pptx و در 98 اسلاید، قابل ویرایش، شامل…

 • تحقیق در مورد انرژی خورشید

  تحقیق در مورد انرژی خورشید دریافت تحقیق در مورد انرژی خورشید دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 تحقیق در مورد انرژی خورشید قیمت فایل فقط 13,200 تومان تحقیق در مورد انرژی…

 • تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر روی اثر (میزان انتشار) کربن تولید گندم و ذرت در فلات لس چین

  تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر روی اثر (میزان انتشار) کربن تولید گندم و ذرت در فلات لس چین دریافت تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر روی اثر (میزان انتشار) کربن تولید گندم و ذرت در فلات لس چین فایل 5482 کلمه…

 • تحقیق جامع لامپ

  تحقیق جامع لامپ دریافت تحقیق جامع لامپ دانلود و خرید تحقیق جامع لامپ فقط از فروشگاه ما دسته بندی عمومی بازدید ها 168 فرمت فایل doc حجم فایل 80 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 15 8,800 تومان لامپ وسیله‌ای است…

 • تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

  تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی دریافت تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ارائه شده است این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت…

 • دانلود تحقیق پرورش قارچ دکمه ای

  دانلود تحقیق پرورش قارچ دکمه ای دریافت دانلود تحقیق پرورش قارچ دکمه ای دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 711 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 جدیدترین نوع ساختارهای پرورش قارچ یك نوع گلخانه پلاستیكی ایزوله…

 • مقاله بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف

  مقاله بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف دریافت مقاله بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 89 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 مقاله بررسی تفسیر آیات سوره…

 • پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای

  پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای دریافت پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 112 فرمت فایل docx حجم فایل…